Kto ma dostęp do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych?

Elektroniczne Księgi Wieczyste to portal prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest on powszechnie dostępny, jednak pewne grupy osób mogą korzystać z niego w szerszym zakresie niż inne.

Dostęp do portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste jest powszechny, ale aby z niego skorzystać należy posiadać numeru księgi wieczystej. Jest to konieczne, ponieważ nie można odszukać księgi wieczystej po adresie ani po danych właściciela nieruchomości. Co istotne, przeglądanie księgi wieczystej za pomocą portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste jest bezpłatne.

W Elektronicznych Księgach Wieczystych można znaleźć informacje aktualne o treści księgi, a także takie, które znajdowały się w niej w przeszłości (wersja pełna księgi wieczystej). W każdej z tych wersji treść księgi wieczystej podzielona jest na cztery działy, które zawierają dane dotyczące kolejno: samej nieruchomości, właściciela nieruchomości, praw i roszczeń oraz hipotek. Na dole każdego działu widnieją informacje o dokumentach na podstawie, których dane zostały wpisane do księgi wieczystej.

Zgodnie z przepisami ustawy o księgach wieczystych i hipotece niektóre podmioty posiadają szerszy zakres uprawnień do przeglądania Elektronicznych Ksiąg Wieczystych. Przykładem jest komornik sądowy, który jest w stanie po danych właściciela nieruchomości odnaleźć wszystkie nieruchomości stanowiące jego własność lub np. sprawdzić numer księgi wieczystej po identyfikatorze działki.

Innymi uprawnionymi podmiotami są: prokuratura; sądy; minister właściwy do spraw wewnętrznych; organy Krajowej Administracji Skarbowej; Krajowy Zasób Nieruchomości; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Agencja Wywiadu; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego; organy celne; administracyjne organy egzekucyjne; organy podatkowe; Inspektor Nadzoru Wewnętrznego; Policja; Najwyższa Izba Kontroli; Straż Graniczna; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej; notariusze; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Żandarmeria Wojskowa; Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Muszą oni uzyskać zgodę Ministra Sprawiedliwości. Kryteria, po których mogą przeglądać wówczas wielokrotnie księgi wieczyste, to: oznaczenie nieruchomości, lokalu lub domu jednorodzinnego; oznaczenie właściciela nieruchomości; numer dziennika księgi wieczystej; elementy numeru księgi wieczystej.