Polskie prawo a emisja obligacji – co musisz wiedzieć?

Obligacje to papiery wartościowe, które emituje się w serii. Emitent stwierdza wówczas, że jest dłużnikiem obligatariusza i musi spełnić konkretne świadczenia wobec niego. Mogą mieć one charakter pieniężny lub niepieniężny. Jakie dokumenty regulują zasady emisji obligacji w Polsce i na czym dokładnie ona polega? Sprawdź, gdzie szukać najważniejszych informacji.

Czym są obligacje na giełdzie?

Obligacje to rodzaj pożyczki, w ramach której emitent działa jako pożyczkobiorca, a obligatariusz jako pożyczkodawca. Mają one postać papierów wartościowych, a warunki ich obrotu określa emitent. Emisja obligacji https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/slownik-definicji-pcdm/obligacje/ to zatem kolejne papiery reprezentujące prawa majątkowe, które podzielono na poszczególne jednostki.

Wszelkie świadczenia, które wynikają z obligacji, metoda ich realizacji czy obowiązki każdej ze stron transakcji wynikają z tzw. warunków emisji. To najistotniejszy dokument, który ma znaczenie przy przeprowadzeniu emisji. Zgodnie z tymi zasadami transakcja może być postrzegana jako umowa łącząca spółkę emitującą obligacje z inwestorem, który zamierza wyłożyć środki. Warunki emisji sporządza się w języku polskim w formie jednolitego dokumentu. W przypadku obligacji o wartości nominalnej stanowiącej równowartość co najmniej 100 000 euro warunki emisji mogą zostać sporządzone w języku angielskim.

Emisja obligacji w świetle prawa – aktualne przepisy

Wszelkie działania związane z obligacjami podlegają regulacjom prawnym zawartym w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, znowelizowanej w dniu 15 stycznia 2015 roku. Akt ten określa zasady emisji, wszelkie zmiany jej warunków, nabywania, zbywania czy wykupu obligacji. W 2018 roku wprowadzono jednak Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. W jej ramach wprowadzono kilka praktycznych rozwiązań, m.in. w zakresie bezpieczeństwa inwestorów na rynku obligacji.

Jedną z nowości było powstanie Rejestru Zobowiązań Emitentów. To rodzaj bazy danych uwzględniającej informacje o stanie zadłużenia emitentów na skutek emisji obligacji, certyfikatów inwestycyjnych czy listów zastawnych. To także zbiór danych na temat stopnia realizacji świadczeń, które z danych emisji wynikają. Warto wiedzieć, że informacje są aktualizowane w trybie dziennym zgodnie ze zmianami rejestrowanymi w aplikacji Zobowiązania Emitentów lub bezpośrednio w systemie KDPW.